http://www.emmanet.com/value/

Để đảm bảo công bằng cho các thí sinh khi thi đấu trong các phân khúc giới hạn về giá trị …