Trong phần này là Tổng quan về các Hạng mục và Phân khúc thi đấu trong các cuộc thi EMMA

SOUND QUALITY

Entry 3000€

Entry Unlimited

S-Category OEM

S-Category 4000€

S-Category Unlimited

M-Category OEM

M-Category 5000€

M-Category Limited

M-Category Unlimited

X-Category Limited

X-Category Unlimited

MULTIMEDIA

Multimedia 2.0

Multimedia 5.1

TUNING

Tuning Stock+

Tuning Custom Trunk

Tuning Custom unlimited

ESQL

ESQL Limited

ESQL Unlimited

ESPL

ESPL Trunk 3000€

ESPL Trunk Limited

ESPL B/R 4000€

ESPL B/R Limited

ESPL Wall 5000€

ESPL Wall Limited

ESPL Expert

All this information is taken from the official Rulebook 2022