Luật thi đấu của EMMA bao gồm

  1. Rulebook chung
  2. EMMA SQ Judgebook
  3. EMMA MM Judgebook
  4. EMMA ESQL/ESPL Judgebook
  5. EMMA Installation Judgebook